1

2

3

4

5

 

Oddziaływanie na środowisko

To środowisko ma istotny wpływ na nasze życie. Dzięki niemu poznajemy odpowiednie wyniki naszej pracy, a przy tym dzięki niemu możemy jeszcze zapewnić sobie odpoczynek. Dlatego również w budownictwie bierze się pod uwagę jego oddziaływanie na środowisko. Uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego należy przeprowadzić po uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, uzyskania przez ministra właściwego do spraw budownictwa w stosunku do budowy gazociągów o zakresie krajowym, czy związanych z umowami międzynarodowymi. Ma to na celu przeprowadzeniu umowy oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oceny oddziaływania na obszar natury. Dobrze jest uwzględnić takie działania przed dokonywaniem jakichkolwiek prac budowlanych, czy związanych z rozbiórką danego obiektu budowlanego. Continue reading “Oddziaływanie na środowisko” »

Jak przeprowadzać rozbiórkę

Decydowanie się na rozbiórkę pewnych obiektów budowlanych przede wszystkim wynika z niebezpieczeństwa jego dalszego użytkowania. Takie działania przede wszystkim podejmuje się w starszym budownictwie. W budownictwie przedstawiają się wymagania, które dotyczą przeprowadzenia rozbiórki. Właściwy organ ma prawo zażądać, ze względów bezpieczeństwa mienia i ludzi, przedstawić dany o obiekcie budowlanym, jak i ustalenia, które dotyczą robót rozbiórkowych. Ważne są roboty zabezpieczające i rozbiórkowe. Dlatego mamy możliwość je wykonywać już przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, przed ich zgłoszeniem. W momencie, gdy skupiają się one na usunięciu bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i ludzi. Poza tym nie zwalnia wykonywanie i rozpoczęcie takich robót rozbiórkowych od obowiązków uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego. Continue reading “Jak przeprowadzać rozbiórkę” »

Do rejestru zabytków

Także w naszym kraju przedstawiają się odpowiednie obiekty budowlane, które zalicza się do zabytków. Powinniśmy zaznaczyć, że ich możliwości przedstawiają się na wysokim poziomie. Jednak stan budowlany nie zawsze wydaje się być zadowalający. Pozwolenie na budowę nie wymaga rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę nie jest wymagane pozwolenie, gdy nie podlegają one ochronie jako zabytki, czy budynków i budowli. Wynika to w przypadku które nie są wpisane do rejestru zabytków, objętych konserwacją. Poza tym rozbiórka takich obiektów budowlanych powinna dotyczyć zgłoszenia właściwego organowi. To on przestawia się rodzaj, sposób, jak i zakres wykonania takich robót. W ten sposób właściwy organ jest w stanie nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, gdy rozbiórka obiektów jest w stanie wpływać na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych, Continue reading “Do rejestru zabytków” »

Podział robót budowlanych

Pewne podziały związane z obowiązkami na terenie budowy są bardzo skuteczne. Dzięki temu odpowiednia grupa osób jest odpowiedzialna za konkretne zadania, z których mu w sposób dokładny się wywiązywać. Pozwolenie na budowę może być związane z wykonywaniem odpowiednich robót budowlanych. Ale w budownictwie przekonujemy się o tym, ze pozwolenie na budowę nie wymaga wykonywania robót budowlanych. Jakich? Robót budowlanych, które polegają na ociepleniu budynków, utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych, remoncie istniejących obiektów budowlanych, urządzeń budowlanych, instalowaniu tablic, urządzeń reklamowych, wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Jednak w tym przypadku nie bierze się pod uwagę ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji wodnych, które znajdują się w granicy parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, otulin. Continue reading “Podział robót budowlanych” »

Budowa bez pozwolenia

Budownictwo w naszym kraju uwidacznia się na wysokim poziomie. Staramy się korzystać z coraz nowszych możliwości dotyczących ocieplenia budynków. Poza tym bierzemy pod uwagę możliwości, które są związane z naszymi działaniami na rynku budowlanym. Jednak nie każda budowa wymaga pozwolenia. W przypadku pochylni, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, urządzeń pomiarowych, ich ogrodzeń i dróg wewnętrznych, posterunków, wodowskazów, meteorologicznych, opadowych, wód podziemnych, instalacji zbiornikowych na gaz płynny, przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, piezometrów obserwujących i obudowania źródeł, punktów obserwacyjnych stanów wód podziemnych, monitoringu jakości wód podziemnych, ogrodzeń, obiektów małej architektury, obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w momencie realizacji robót budowlanych, tymczasowe obiekty budowlane, które stanowią eksponaty wystawowe, znaki geodezyjne, obiekty triangulacyjne, Continue reading “Budowa bez pozwolenia” »

Pozwolenie na budowę

Pewne prace budowlane mogą przedstawiać się na wysokim poziomie. Tak wygląda sytuacja, gdy korzystamy z dobrej jakości materiałów budowlanych. Mają one istotne przełożenie na wyniki takie pracy. Poza tym ważne wydaje się być ich wykorzystanie przez daną ekipę budowlaną. W stosunku do wielu prac budowlanych, takie pozwolenie na budowę nie jest potrzebne. Zaliczają się do nich parkometry z własnym zasilaniem, wolno stojące kabiny telefoniczne, szafy i słupki telekomunikacyjne, boiska szkolne, boiska, korty tenisowe, które służą do rekreacji, dla zabawy. Pozwolenia nie wymagają zatoki parkingowe na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, miejsca przestojowe dla samochodów osobowych, tymczasowe obiekty budowlane, które nie są połączone trwale z gruntem, a przy tym nie są przewidziane do rozbiórki, gospodarcze obiekty budowlane, obiekty budowlane piętrzące wodę, upustowe, przydomowe baseny i oczka wodne, parki krajobrazowe, pomosty, tereny rekreacji, opaski brzegowe nie wymagają pozwolenia na budowę. Continue reading “Pozwolenie na budowę” »

Nie wymagają pozwolenia

Dobrze jest dbać o naszą postawę. Dzięki temu będziemy mogli zadbać w tym kierunku o odpowiednie działania na rzecz wykonania obiektu budowlanego. Decydowanie się na budowę domku jednorodzinnego to działania coraz większej ilości osób. Trzeba zaznaczyć, że dzięki temu mają one możliwość zapewnienia sobie prawdziwego mieszkania, dla całej swojej rodziny. Budowanie obiektów budowlanych nie zawsze wymagają one pozwolenia na budowę. W stosunku do jakich obiektów występuje taka możliwość ? Mamy tutaj na myśli budowę obiektów gospodarczych, które są związane z produkcją rolną, uzupełniają zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej. Uwzględnia się naziemne silosy na materiały sypkie, płyty do składowania obornika, parterowe budynki gospodarcze, suszarnie kontenerowe. Poza tym pozwolenia na budowę nie potrzebują wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, wiaty, altany, przydomowe wykonania. Continue reading “Nie wymagają pozwolenia” »

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Jeśli będziemy chcieli zapewnić sobie wysoki poziom wykonania robót budowlanych, to należy skorzystać z poziomu, który jest w stanie zapewnić nam inspektor nadzoru budowlanego. To ona odpowiada za wykonywanie w tym kierunku odpowiednich kontroli. Inspektor budowlany pełni bardzo ważną rolę w momencie wykonywania projektu budowlanego. Skupia się na żądaniu od kierownika budowy, kierownika robót dokonania poprawę, ponownego wykonania wadliwe wykonanych robót. Roboty zostają wstrzymane, jeśli ich kontynuacja tworzyłaby pewne zagrożenie, czy spowodowała niedopuszczalną niezgodność z projektem. Warto jest ustosunkować się do takich etapów związanych z wprowadzeniem w czyn projektu budowlanego. Inspektor budowlany odpowiada jeszcze za wydawanie kierownikowi budowy, kierownikowi robót budowlanych, polecenia, które jest potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Continue reading “Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” »

Kierownik budowy prawa

Ważna jest praca kierownika budowy na danym obiekcie budowlanym. To od niego zależy, jak będzie przedstawiać się taka praca. Dlatego powinniśmy w tym kierunku postarać się o zatrudnienie kierownika, który ma w tym fachu już wysokie doświadczenie. Kierownik budowy posiada własne prawa, z których w momencie pracy jest w stanie z nich korzystać. Zaliczamy do nich występowanie do inwestora o dokonanie zmian w rozwiązaniach projektowych. Muszą być one odpowiednio uzasadnione, na przykład dotyczyć zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienie procesu budowy. W momencie wykonywania obiektu budowlanego może dojść do łączenia funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Do takich działań nie może dojść w żadnym wypadku. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego jest sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych w budownictwie, jak i reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawdzenie kontroli zgodności, Continue reading “Kierownik budowy prawa” »

Obowiązkiem kierownika budowy

Ważne wydają się być na budowie obowiązki kierownika. W ich skład możemy zaliczyć prowadzenie dokładnej dokumentacji budowy, zabezpieczenie terenu budowy, protokolarne przejęcie do inwestora, kontrola znajdujących się na nich obiektów budowlanych, stałych punktów osnowy geodezyjnej, urządzeń technicznych. Również kierownik ma wpływ na koordynację realizacji zadań. Dotyczą one głównie ustaleniu odpowiednich norm bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ma to na celu także wykonanie opracowania technicznych, organizacyjnych założeń robót budowlanych. Kierownik budowy ustala również zasady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w momencie wykonywania robót budowlanych na takim obiekcie. Dlatego odpowiada za ekipę budowlana, która ma za zadanie stosować się do wszelkich jego ustaleń. Taka praca kierownika budowy wydaje się być bardzo ważna. Dlatego powinna być ona poparta odpowiednimi działaniami. Należy wspomnieć o tym, że nasze możliwości są przedstawione na wysokim poziomie, jeśli takim obiektem zarządza odpowiedni kierownik budowy. Continue reading “Obowiązkiem kierownika budowy” »