Archive for the ‘Buduj z nami’ Category

Pozwolenie na użytkowanie

Zanim będziemy mogli zdecydować się na użytkowanie danego obiektu budowlanego, to w tym kierunku są prowadzone odpowiednie kontrole. Dzięki nim jest możliwość stwierdzenia zgodności projektu budowlanego z wykonanym obiektem budowlanym. Przed użytkowaniem obiektu budowlanego trzeba posiadać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie takiego terenu. Występują odpowiednie okoliczności, przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego następuje przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, na wzniesionych obiekt budowlany jest wymagane pozwolenie na budowę. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ma na celu obliczenie charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego, czy budynku, jego części. Ma to na celu utworzenie świadectw charakterystyki energetycznej, które przedstawiają nam dane ilościowe, wskaźniki charakterystyki energetycznej budynku, czy lokalu mieszkalnego. Zasady działania na budowie są bardzo ważne. Gdy się do nich zastosujemy, to nasza inwestycja zostanie wykonana na wysokim poziomie. Continue reading “Pozwolenie na użytkowanie” »

Koniec robót budowlanych

Określone prace budowlane mogą zostać przedstawione na wysokim poziomie. Będzie to możliwe w momencie zastosowania się do odpowiednich działań budowlanych. Poza tym już w samym projekcie staramy się prowadzić ustalenia na temat zastosowania odpowiednich materiałów budowlanych. Wstrzymanie postanowienia na temat robót budowlanych dotyczy nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności, robót budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, przedstawia się także termin ich wykonania. Właściwy organ jest w stanie wymagać także zaniechania dalszych robót budowlanych, rozbiórkę obiektu budowlanego, jego części, doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, innych warunków pozwolenia na budowę, zostaje nałożony termin wykonania. Dotyczy to przede wszystkim sporządzenia, jak i przedstawieniem projektu budowlanego zamiennego. Bierze ono pod uwagę zmiany, które wynikają z wykonanych prac budowlanych, Continue reading “Koniec robót budowlanych” »

Przedstawienie inwentaryzacji robót

Decydowanie się na budowę domku jednorodzinnego to postanowienie coraz większej liczby osób. Wynika to z faktu, że takie budownictwo przedstawia się na niższych kosztach, a jego jakość jest bardzo wysoka. Wystarczy wziąć pod uwagę jakość materiałów, z których możemy w tym momencie korzystać. Zdecydowanie się na takie działania są dla nas bardzo cenne. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ukazuje nam, że występuje możliwość nałożenia obowiązku przedstawienia inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych, odpowiednich ocen technicznych, ekspertyz. Poza tym postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych nie jest ważne po upływie okresu 2 miesięcy od dnia doręczenia. To właściwy organ jest w stanie pomimo wstrzymania robót nakazać w drodze decyzji jego rozbiórkę, części budynku budowlanego wykonanego po doręczeniu postanowienia, doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, rozbiórkę obiektu budowlanego, czy jego części. Wszelkie projekty, na które się decydujemy powinny zostać wykonane na wysokim poziomie. Continue reading “Przedstawienie inwentaryzacji robót” »

Budowa nie zakończona

To w przypadku budownictwa pojawiają się pewne opłaty, na które dany inwestor musi się decydować. Dzięki temu jest w stanie otrzymać odpowiednie pozwolenia, czy zezwolenia budowlane. Opłata legalizacyjna, uwzględnia się wysokość opłaty, gdzie właściwy organ w momencie jeśli budowa nie została zakończona po wniesieniu opłaty jest w stanie zezwolić w drodze postanowienia dokończenie takiej budowy. Jeśli nie dochodzi do uiszczenia opłaty w terminie, to właściwy organ wydaje decyzję. Wstrzymuje ona poszanowanie prowadzenia robót budowlanych, które są wykonywane w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, na sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budową i przepisach, bez wymaganego pozwolenia na budowę i zgłoszenia, na podstawie zgłoszenia z naruszeniem. Poza tym w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych dobrze jest przedstawić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń, jak i ukazać przyczynę wstrzymania robót. Gdy zainteresuje nam budowa domku Continue reading “Budowa nie zakończona” »

Wymagane zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne wydaje się być bardzo ważne. To ono ma wpływ na to, jak przedstawia się ustawienie budowy odpowiednich obiektów budowlanych. Bierze ono pod uwagę także zagospodarowanie terenowe, tak więc ustosunkowuje się do warunków środowiska. Dlatego nie pozwala sobie na tworzenie obiektów budowlanych w miejscach, które są wykorzystane przez naturę. Budowa, zgodna z planowaniem, jak i zagospodarowaniem przestrzennym, ustaleniami obowiązującymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynika z decyzji o warunkach zabudowy i warunków zagospodarowania terenu. Gdy taka budowa nie narusza przepisów, techniczno budowlanych także, to właściwy organ jest w stanie pozwolić na prowadzenie robót budowlanych, przy tym nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w terminie do 30 dni odpowiednich dokumentów, jak i zaświadczeń. Dotyczy to głównie projektu zagospodarowania działki i terenu, dokumenty, zaświadczenie wójta, burmistrza prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Continue reading “Wymagane zagospodarowanie przestrzenne” »

Nakaz rozbiórki obiektu

Zapewnienie sobie rozbiórki obiektu budowlanego jest poprzedzone odpowiednimi działaniami prawnymi. Może to być na przykład związane z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego. Poza tym ważne wydają się być działania, które dotyczą jakości przeprowadzonych działań rozbiórki, przy pomocy danej ekipy budowlanej. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, opłata legalizacyjna dotyczy zwrotu, jeśli w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki. Także wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego tworzy się w momencie wykonania zastępczego, gdzie dowiadujemy się w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Opłata legalizacyjna jest zaliczona do kosztów wykonania zastępczego. Właściwy organ odpowiada w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, jego części, bez wymaganego zgłoszenia. Continue reading “Nakaz rozbiórki obiektu” »

Zatwierdzenie projektu budowlanego

Warto jest mieć zatwierdzony projekt budowlany. Na początku dochodzi do ustaleń pomiędzy inwestorem, jak i architektem. Dzięki temu mają oni możliwość prowadzenia działań związanych z utworzeniem odpowiedniego dla inwestora projektu budowlanego. Ma on odpowiadać jego wymaganiom budowlanym, czy też ustaleniom kosztowym. Naruszenie działań prawnych należy zaznaczyć, że wtedy właściwy organ jest w stanie nałożyć obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w określonym terminie. Organ właściwy może zdecydować się na wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeśli budowa została zakończona, jak i zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót. Decyzja związana z zatwierdzeniem projektu i wznowienia prac, wcześniej zostaje przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ocena oddziaływania na jego ochronę, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, Continue reading “Zatwierdzenie projektu budowlanego” »

Odpowiednie warunki bezpieczeństwa

Warunki bezpieczeństwa wydają się być dla nas bardzo ważne. Dlatego w tym kierunku powinniśmy zdecydować się na zachowanie takich warunków również podczas budowy obiektu budowlanego. Wykonywanie obiektu budowlanego skupia się także na ustaleniach pod względem prawnym. To z nich należy się dobrze wywiązywać. Uwzględnia to spełnienie w wyznaczonym terminie obowiązków. Są one związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, a przy tym przedłożenie dokumentów, wniosku o zatwierdzeniu projektu budowlanego, pozwolenie na wznowienie robót budowlanych, gdy budowa została zakończona. Właściwy organ przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia takiego projektu budowlanego, udzielenia pozwolenia na budowę stara się sprawdzić kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii uzgodnień, sprawdzeń, pozwoleń, wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, zgodność projektu zagospodarowania działki, terenu z przepisami o Continue reading “Odpowiednie warunki bezpieczeństwa” »

Jak zabezpieczyć budowę

Zabezpieczenie obiektu budowlanego wymaga odpowiednich działań. Do nich możemy na przykład zaliczyć przeprowadzenie prac przy pomocy kierownika budowy. Wszelkie prace budowlane także muszą być odpowiednio zabezpieczone. Dlatego ze sprzętu budowlanego korzystają osoby, które mają w tym kierunku odpowiednie uprawnienia. Zabezpieczenie terenu budowy istotne wydają się być wymagania które przedstawiają nam obowiązek przedstawienia w określonym terminie dokumentów, które zaliczają się do projektu architektoniczno budowlanego, jak i zaświadczenie burmistrza, prezydenta miasta, czy wójta na temat niezbędnych zabezpieczeń budowy, ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa obiektu budowlanego zostanie przeprowadzona na wysokim poziomie, to powinniśmy jeszcze zastanowić się nad wyborem odpowiedniej ekipy budowlanej. Mają oni istotny wpływ na to, jak przedstawiają się wszelkie prace, roboty budowlane. Continue reading “Jak zabezpieczyć budowę” »

Obowiązek naprawy szkód

Jeśli staramy się zadbać o skuteczność danego projektu budowlanego, to powinniśmy brać pod uwagę jego możliwości już przy ustaleniach z architektem. Możemy w tym momencie decydować o tym, jakie materiały zostaną wykorzystane do wykonania takiego projektu budowlanego. Po zakończeniu robót budowlanych inwestor posiada obowiązek naprawiać szkody, które powstały w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, lokalu, budynku. Ma to na celu uwzględnienie zasad, które przedstawia Kodeks cywilny. Poza tym właściwy organ nakazuje również w drodze decyzji rozbiórkę odpowiedniego obiektu budowlanego, jego części, który jest w budowie, czy wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Takie postępowanie budowlane jest zgodne z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie narusza przepisów techniczno budowlanych, ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Tak więc kontrola projektu budowlanego jest bardzo ważna. Continue reading “Obowiązek naprawy szkód” »